Privacy verklaring

Beste bezoeker,

Verbeke Bakkerijservice BVBA hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben ons Privacy beleid aangepast aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”) en nodigen u graag uit om hieronder onze actuele Privacy Policy te lezen, raadplegen of  uw privacy-instellingen bij te werken.

Met dank voor uw vertrouwen,
Luc Verbeke - zaakvoerder.

Privacy Verklaring– versie 24 mei 2018

1. Algemeen

De bescherming van uw privacy vinden wij bij Verbeke Bakkerijmachines heel belangrijk. Over de gegevens die wij verwerken in onze databestanden willen wij u absoluut transparant informeren én u controle geven. Uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. In deze verklaring maken wij openbaar welk informatiebeleid wij hanteren voor onze showroom te Eede en de gelieerde website van Verbeke Bakkerijservice

Onze privacyverklaring maakt deel uit van onze naleving van de richtlijnen van de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) en verleent u meer rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Wij adviseren onze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Verbeke Bakkerijservice verstrekt. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u uw persoonlijke gegevens in alle veiligheid aan ons kan toevertrouwen. U kan uw privacy-voorkeuren op elk moment wijzigen.

Wezenlijke veranderingen of updates in de Verbeke Bakkerijservice privacyverklaring worden onmiddellijk aangekondigd op de privacypagina van onze Verbeke Bakkerijservice website . Elke nieuwe Privacy Verklaring zal voorzien worden van een nieuwe versiedatum.

Onze versie van de Privacy Verklaring vormt een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden en het Cookiebeleid van onze website www.verbekebakkerijmachines.be . Door gebruik te maken van de website van Verbeke Bakkerijservice aanvaardt de bezoeker/klant impliciet deze Privacy Verklaring.

 2. Verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door

BVBA Verbeke Bakkerijservice (handelsnaam Verbeke Bakkerijmachines)  

Sint Margrietestraat 27A

9981 Sint Margriete.

België.

BTW nummer : BE 0861470262

Tel: +32 9 373 98 20     Email : info@verbekebakkerijservice.be

de verantwoordelijke persoon voor uw gegevensbeheer is Luc Verbeke, zaakvoerder

 3. Soorten persoonsgegevens

Verbeke Bakkerijservice kan volgende persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken (opslaan, bewerken, kopiëren, verwijderen) voor het maken van de nodige facturen, offertes, btw aangiften, belastingaangiften om een goede werking te garanderen van ons bedrijf en om het tot stand te brengen van koopovereenkomsten en (toekomstige) samenwerkingen.

Contactgegevens :

 • naam
 • voornaam,
 • woonadres
 • bedrijfsadres
 • postcode
 • gemeente
 • telefoonnummer
 • mobiel nummer
 • e-mailadressen

Persoons of bedrijfsgegevens :

 • Ondernemingsnummer / BTW nummer
 • KVK nummer
 • Website
 • Facebookpagina

Wij kunnen u niet identificeren op grond van uw websitebezoek en/of IP-adres.

4. Doeleinden

Verbeke Bakkerijservice zal deze persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Het gaat hier vooral om :

 • Het beoordelen en aanvaarden van (toekomstige) klanten of leveranciers, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een( toekomstige) klant of leverancier zoals aankoop, levering,  montages, service, offerte, facturatie, invordering, aanvraag nieuwsbrief, klachtbehandeling, tevredenheidsonderzoek, BTW aangifte.
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een (toekomstige) klant of leverancier tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden.

       5. Rechtsgrond

De door Verbeke Bakkerijservice BVBA verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het tot stand brengen van een koopovereenkomst of voor het uitvoeren van een overeengekomen dienstverlening.

6. Delen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in eigen bedrijf in een niet-publiek toegankelijke database. Enkel de medewerkers die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen hebben permanente toegang tot de datagegevens van Verbeke bakkerijservice BVBA.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder expliciete toestemming van de betrokken partij uitgezonderd wanneer het verstrekken op grond van wettelijke bepalingen is toegestaan voor een specifiek hiertoe wettelijk bevoegde instantie (onderzoek van de overheid).
Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verkocht. Verbeke bakkerijservice BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken.

7. Bescherming persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk en veilig behandeld. Vervolgens stellen wij alles in het werk om beveiligingsproblemen te vermijden. Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Dagelijkse back-up op een beveiligde server verzekert het behoud van gegevens. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Alle personen die namens Verbeke bakkerijservice BVBA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Bij een beveiligingsprobleem van gegevens van natuurlijke personen zal Verbeke Bakkerijservice BVBA dit binnen 72 uur melden aan alle betrokkenen. Ter bescherming van de integriteit wordt data niet zomaar gewist.

       8. Buiten Europa:

Er worden geen gegevens verwerkt van buiten de Europese gemeenschap.

9. Minderjarigen:

Verbeke Bakkerijservice verzamelt geen persoonsgegevens van bezoekers waarvan wij weten dat ze minderjarig zijn. Wij adviseren minderjarigen om de Privacy Verklaring van Verbeke Bakkerijservice samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

 

10. Gegevensbewaring:

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 7 jaar na het laatste gebruik bij.

 

11. Uw rechten als klant:

  a.Recht op inzage/toegang

  Iedere klant heeft het recht om toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

b.Recht op rechtzetting
Iedere klant heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

c.Recht om te worden vergeten
Iedere klant heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

d.Recht om klacht in te dienen
Iedere klant heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy-commissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld, gebruikt en verwerkt worden.

e.Recht om toestemming in te trekken
Iedere klant waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik en de verwerking van die gegevens.

f.Recht op beperking van de verwerking
Iedere klant heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

g.Recht op overdraagbaarheid
Iedere klant heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

h.Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Iedere klant heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Vragen over ons privacy beleid
Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of over de wijze waarop Verbeke Bakkerijservice BVBA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren :
Via e-mail: info@verbekebakkerijservice.be

Via B-post: Verbeke Bakkerijservice BVBA, Sint Margrietestraat 27A te 9981 Sint Laureins (B)